Regulamin Rolkowej Pielgrzymki Wrocławskiej

Najważniejsze punkty:

– Akceptujesz religijny charakter pielgrzymki
– Uczestniczysz we wszystkich Mszach Świętych i modlitwach
– Masz rolki, dobrą kondycję i sprawnie z obu korzystasz
– Wypełnisz i prześlesz organizatorom na e mail  Kartę Pielgrzyma informacja o stanie zdrowia i dane kontaktowe)
– Jesteś pełnoletni albo masz co najmniej 21-letniego opiekuna tej samej płci

Ogólne zasady

1. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze modlitewno-pokutnym.

2. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:
2.1. jest fizycznie przygotowany do codziennego przejazdu ok. 75km
2.2. akceptuje jej religijny i rekolekcyjno-katechetyczny charakter (codzienne uczestnictwo we Mszy Św. oraz czynny udział we wspólnej modlitwie, nabożeństwach, śpiewach i konferencjach)
2.3. pragnie pogłębić swoją formację chrześcijańską i szczerym sercem poszukuje Boga
2.4. będzie stosował się do zarządzeń kadry pielgrzymki
2.5. dokona zapisu na pielgrzymkę i zaakceptuje niniejsze zasady

3. Pielgrzymi winni troszczyć się o dobry klimat w czasie pielgrzymki poprzez: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych zwłaszcza słabszych, zwracając się do siebie „siostro” i „bracie”

4. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje:
4.1. bezwzględny zakaz picia napojów alkoholowych, palenia tytoniu czy używania innych środków psychoaktywnych
4.2. telefonów komórkowych można używać tylko na postojach i noclegach, pozostawiając jest przez czas trwania pielgrzymki w opcji wyciszenia

Udział w pielgrzymce

5. W pielgrzymce mogą wziąć udział osoby powyżej 18 lat.

6. Organizatorzy dopuszczają udział osób poniżej 18 roku życia w przypadku:
6.1. Osób poniżej 16 lat – tylko z pełnoletnim (min. 21- letnim) opiekunem wskazanym na formularzu zgłoszeniowym i pisemnym zezwoleniu rodziców lub prawnych opiekunów
6.2. Osób w wieku 16 – 18 lat na podstawie złożonego na formularzu zgłoszeniowym pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów

7. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przesłania drogą e-mailową  zeskanowanej wypełnionej i podpisanej Karty Pielgrzyma. Niedostarczenie jej  w terminie nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki  będzie skutkować niedopuszczeniem uczestnika do pielgrzymki bez prawa do zwrotu wpłaconych pieniędzy.

8. Organizator zapewnia opiekę medyczną w stopniu podstawowym. Z racji na zły stan zdrowia pątnik – po konsultacji z osobą odpowiedzialną za służbę medyczną – może skorzystać z przewozu samochodem, jednak nie więcej niż 3 razy w trakcie całej pielgrzymki.

9. Każdy uczestnik do pielgrzymowania powinien posiadać
9.1. sprawne rolki (zalecane kółka o średnicy co najmniej 80 mm)
9.2. kask – obowiązkowy, odpowiednio dopasowany i zapięty przez cały czas przejazdu
9.3. ochraniacze oraz dodatkowe elementy odblaskowe – nieobowiązkowe, jednak zalecane wszystkim pielgrzymom

10. Każdy uczestnik powinien umieć jeździć na rolkach w stopniu średnio zaawansowanym, w szczególności powinien umieć:
10.1. poruszać się do przodu z prędkością 20 km/h
10.2. zjeżdżać z góry o średnim nachyleniu prowadząc rolki równolegle na odcinku min. 500 m
10.3. zatrzymać się bez upadku dowolną techniką, w kierunku jazdy, z prędkości 30 km/h

Zasady poruszania się

11. Pielgrzymka porusza się w zwartej grupie po drogach publicznych i w ruchu otwartym, na których obowiązują ją przepisy ruchu drogowego.

12. Organizator wyznacza dla każdej grupy:
12.1. kierowców-pilotów, poruszających się oznakowanymi samochodami i wyznaczających początek oraz koniec grupy
12.2. min. dwóch porządkowych, posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania ruchem na pielgrzymce, które nadzorują poruszanie się kolumny oraz odpowiadają za kierowanie ruchem samochodowym
12.3.  przewodnika grupy, odpowiednio wcześniej oznakowanego, który koordynuje pracę pozostałych osób oraz podejmuje decyzje w przypadku innych okoliczności nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie

13. Uczestnicy zobowiązani są do:
13.1. bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym
13.2. przestrzegania wskazań służby porządkowej oraz kierownictwa pielgrzymki
13.3. dostosowania się do dyscypliny grupowej

14. Na trasie obowiązuje kategoryczny zakaz:
15.1. samowolnego opuszczania grupy, bez powiadomienia organizatora lub wyznaczonych przez niego osób
14.2. przejeżdżania na przeciwny pas jezdni, lub w przypadku drogi o dwóch pasach ruchu wyjeżdżania ze skrajnego, prawego pasa ruchu
14.3. używania samochodów-pilotów jako pomocy w jeździe (obowiązuje zakaz tzw. „ciągnięcia się” za samochodem)

Postanowienia końcowe

15. Koszt pielgrzymki, na którego składają się min. ubezpieczenie, koszulka, zapewnienie zabezpieczenia przejazdu, paliwo, jedzenia /śniadanie i kolacja/ oraz noclegów pobiera opłatę w wysokości 280 zł/os, która składa się z 2 części:
15.1. 80 zł wpłacanej jako zaliczka w momencie zapisywania się na pielgrzymkę (wpłacana w ciągu 5 dni od zapisu na konto wskazane przez organizatora) – w przypadku wycofania się uczestnika nie jest ona zwracana
15.2. 200 zł  wpłata na konto – nie później niż  3 dni przed  rozpoczęciem pielgrzymki lub wpłata gotówką w dniu rozpoczęcia pielgrzymki. Istnieje możliwość wpłaty całej kwoty od razu.

15.3. Kwota 280 zł/os. jest opłatą promocyjną i obowiązuje do dnia 20 czerwca 2024 r. Po tym terminie opłata wynosi 320 zł/os.

16. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, brak wymaganych umiejętności, utrudnianie innym uczestnictwa w pielgrzymce, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się:
17.1. Upomnienie
17.2. Usunięcie z pielgrzymki

18. W przypadku rezygnacji lub usunięcia z pielgrzymki organizatorzy nie zwracają opłat za pielgrzymkę.

Przewiń na górę